หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่     ถึง มัธยมศึกษาปีที่    มีนักเรียนทั้งหมด  ,๒๖๘  คน  (ข้อมูล  ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๘)  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่  มีเนื้อที่   ๑๕  ไร่    งาน  ๓๒  ตารางวา