ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561  (ข้อมูล 10 มิ.ย. 61)

      ระดับอนุบาล 1 - 3               ชาย 98 คน   หญิง 79 คน รวมจำนวน  177  คน  7 ห้องเรียน

      ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ชาย 249 คน  หญิง 261 คน รวมจำนวน  510  คน  17 ห้องเรียน

      ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3   ชาย 270 คน  หญิง 242 คน รวมจำนวน  512  คน  13 ห้องเรียน

      ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   ชาย 70 คน    หญิง 74 คน รวมจำนวน  144  คน  5 ห้องเรียน

            รวมจำนวนทั้งสิ้น              1,343  คน