วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

           ปฐมวัย

                        โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มุ่งเตรียมความพร้อมพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยยึดมั่นหลักคุณธรรม นำความรู้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ขั้นพื้นฐาน

                      โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีและยึดมั่นหลักคุณธรรม นำความรู้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญา 

  วิริเยน  ทุกฺขมจฺ  เจติ      

ความหมาย    คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร