วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

 
ระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มุ่งเตรียมความพร้อมพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยยึดมั่นหลักคุณธรรม นำความรู้ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 


ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของผู้เรียน ครูและบุคคลกรทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

 

 

ปรัชญา 

  วิริเยน  ทุกฺขมจฺ  เจติ      

ความหมาย    คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร