ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563  (ข้อมูล 10 มิ.ย. 63)

ระดับอนุบาล
อนุบาล 1  ชาย 30 คน  หญิง 16 คน  รวม  46 คน
อนุบาล 2  ชาย 35 คน  หญิง 22 คน  รวม  57 คน
อนุบาล 3  ชาย 34 คน  หญิง 27 คน  รวม  61 คน
รวมระดับอนุบาล  ชาย 99 คน  หญิง 65 คน รวมจำนวน  164  คน  7 ห้องเรียน

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1  ชาย 34 คน  หญิง 33 คน  รวม  67 คน
ประถมศึกษาปีที่ 2  ชาย 44 คน  หญิง 41 คน  รวม  85 คน
ประถมศึกษาปีที่ 3  ชาย 48 คน  หญิง 42 คน  รวม  90 คน
ประถมศึกษาปีที่ 4  ชาย 53 คน  หญิง 38 คน  รวม  91 คน
ประถมศึกษาปีที่ 5  ชาย 26 คน  หญิง 43 คน  รวม  69 คน
ประถมศึกษาปีที่ 6  ชาย 36 คน  หญิง 33 คน  รวม  69 คน
รวมระดับชั้นประถมศึกษา  ชาย 241 คน  หญิง 230 คน  จำนวน  471  คน  17 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ชาย 77 คน  หญิง 93 คน  รวม  170 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ชาย 84 คน  หญิง 91 คน  รวม  175 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ชาย 104 คน  หญิง 71 คน  รวม  175 คน
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ชาย 255 คน  หญิง 255 คน รวมจำนวน  520 คน  13 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ชาย 22 คน  หญิง 43 คน  รวม  65 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 5  ชาย 19 คน  หญิง 30 คน  รวม  49 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ชาย 16 คน  หญิง 29 คน  รวม  45 คน
รวมระดับมัธยมศึกษาปีตอนปลาย  ชาย 57 คน  หญิง 102 คน รวมจำนวน  159  คน  6 ห้องเรียน

            รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   1,314  คน