ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  (ข้อมูล 10 มิ.ย. 62)

      ระดับอนุบาล 1 - 3               ชาย 96 คน   หญิง 75 คน รวมจำนวน  171  คน  7 ห้องเรียน

      ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ชาย 251 คน  หญิง 256 คน รวมจำนวน  507  คน  17 ห้องเรียน

      ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3   ชาย 275 คน  หญิง 272 คน รวมจำนวน  547  คน  13 ห้องเรียน

      ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   ชาย 53 คน    หญิง 83 คน รวมจำนวน  136  คน  6 ห้องเรียน

            รวมจำนวนทั้งสิ้น              1,361  คน