คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.53 KB
Adobe Acrobat Document การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.29 KB
Adobe Acrobat Document การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.55 KB
Adobe Acrobat Document การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 264.04 KB
Adobe Acrobat Document การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.73 KB
Adobe Acrobat Document การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.39 KB
Adobe Acrobat Document การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 264.04 KB