ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาค จ.อ่างทอง (สพม.)
1.      ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.3 เหรียญทอง
         1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวบังภัย       ครูผู้ฝึกซ้อม   นายคธาวุธ  โกสุม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เหรียญทอง  
1. เด็กชายมินธดา  เเซ่หว้า          ครูผู้ฝึกซ้อม   นายคธาวุธ  โกสุม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6         เหรียญทอง
1. นายยุทธพิชัย  พระคุณวิเศษ     ครูผู้ฝึกซ้อม    นายอิทธิกร  อินต๊ะปัญญา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3   เหรียญเงิน
  1. เด็กชายพงศกร  ขาวเอี่ยม
 2. เด็กหญิงศศิวิมล  น้ำใจสุข
   ครูผู้ฝึกซ้อม    1. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
       2. นายอิทธิกร  อินต๊ะปัญญา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 เหรียญทอง  
1. เด็กชายณรงค์  ชิ้วเอ้
2. เด็กชายราชัน  ถ้ำทอง
3. นายอนุชา  ทองคำ
   ครูผู้ฝึกซ้อม  1. นางลักษิกา  เเพทย์วงษ์
     2. นายถาวร  กราบขุนทด
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน  
1. เด็กชายจิรวุฒิ  ชาวจีน
2. เด็กชายวีรพล  ช้างลอย
3. เด็กชายโสภณ  ศักดิ์สังวร
   ครูผู้ฝึกซ้อม  1. นางลักษิกา  เเพทย์วงษ์
                     2. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6                    เหรียญทอง  
1. เด็กหญิงวรินทร  อุณหะจิรังรักษ์
2. เด็กชายอัฑฒ์ชณัฏฐ์  เตชาธนสมบูรณ์
  ครูผู้ฝึกซ้อม   1. นางสาวชิดชนก  วันดี
                             2. นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์

หมายเหตุ : สรุปผลการเเข่งขัน   1. ทอง  5  เหรียญ
    2. เงิน   2  เหรียญ
 
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,00:00   อ่าน 795 ครั้ง