ข่าวประชาสัมพันธ์
การเขียนคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสายงานการสอน  โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ให้ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1 30 มกราคม ของทุกปี นั้น

จึงขอให้ทุกโรงเรียนได้แจ้งข้าราชการครูในสังกัดทราบ หากประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้ายให้ดำเนินการได้

ตามกำหนดเวลาข้างต้น โดยตรวจสอบข้อมูล  ดังนี้

          1.  โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ สามารถขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในโรงเรียนที่มีอัตราครู

ต่ำกว่าเกณฑ์ได้  โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

          2. การแนบเอกสารประกอบองค์ประกอบการย้าย ให้แนบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ตรวจสอบเอกสารให้ครบทุกองค์ประกอบ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้เขียนคำร้องเอง

         3. มติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการเห็นชอบให้ส่งคำร้องขอย้าย

          4. คำร้องขอย้ายทุกฉบับต้องส่งเป็นเอกสารทางราชการและต้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

 ทั้งนี้  ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลแต่ละรายการตามแบบยื่นคำร้องขอย้ายด้วย

                   5. กรณีที่ประสงค์จะขอย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต  2  ขณะนี้ไม่มีตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย ให้เขียนลงตำแหน่งที่คาดว่าจะว่าง จะดำเนินการพิจารณา

เมื่อมีตำแหน่งว่างต่อไป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2559,00:00   อ่าน 2580 ครั้ง