คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบรรจง ปิ่นปฐม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0940070948
อีเมล์ : bossbj168@gmail.com
ที่อยู่ :
3/164 หมู่3 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนุบรี 71120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูนครปฐม
ปริญญาโท (กศ.ม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กันยายน 2530 ร.ร.บ้านหนองปรือ อาจารย์ 1
1 พฤษภาคม 2542 ร.ร.บ้านบึงวิทยา อาจารย์ใหญ่
1 ตุลาคม 2544 ร.ร.บ้านบึงวิทยา ผู้อำนวยการ
16 พฤศจิกายน 2546 ร.ร.วัดตะคร้ำเอน ผู้อำนวยการ
29 กันยายน 2554 ร.ร.วัดตะคร้ำเอน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
5 พฤศจิกายน 2558 ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 พ.ศ.2561 รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม
2 พ.ศ.2561 รางวัลการประกวดสปอตโฆษณา ส่งเสริมคุณธรรม
3 พ.ศ.2561 ใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกโรงเรียนคาร์บอนด์ต่ำ(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)ระดับประเทศ
4 พ.ศ.2561 ใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกโรงเรียนคาร์บอนด์ต่ำสู่ชุมชน(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)ระดับประเทศ
5 พ.ศ.2561 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนด์ต่ำสู่ชุมชน(ลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน)
6 พ.ศ.2561 รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
7 พ.ศ.2560 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณการแข่งขันเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
8 พ.ศ.2560 รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน(ลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน)ชนะเลิศระดับประเทศ
9 พ.ศ.2560 รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้พลังงานที่โรงเรียน)ชนะเลิศระดับประเทศ
10 พ.ศ.2560 รางวัลโรงเรียนสีเขียว จาก กฟผ.
11 พ.ศ.2560 ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระฯในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เป็นลำดับที่ 9 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ (O-NET)
12 พ.ศ.2559 รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน
13 พ.ศ.2559 รางวัลพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ระดับประเทศ
14 พ.ศ.2559 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
15 ความสำเร็จด้านการบริหารงาน
16 พ.ศ.2556 รางวัลสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจากกรมการขนส่ง
17 พ.ศ.2555 รางวัลห้องสมุดโรงเรียน(ขนาดกลาง)ดีเด่น ระดับภาค
18 พ.ศ.2555 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษา ป้องกันยาเสพติด จากกระทรวงศึกษาธิการ
19 พ.ศ.2555 รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จาก สพฐ.
20 พ.ศ.2554 รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
21 พ.ศ.2553 รางวัลประกวดภูมิทัศน์ ระดับเพชร 2 ปีซ้อน
22 พ.ศ.2553 รางวัลโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตจาก ศธ.
23 พ.ศ.2553 รางวัลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ
24 พ.ศ.2553 รางวัลชนะเลิศรั้วโรงเรียนระดับดีเด่น ของ สพฐ.
25 พ.ศ.2553 รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับปฐมศึกษา
26 พ.ศ.2552 รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
27 พ.ศ.2551 รางวัลห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนประถมศึกษา
28 พ.ศ.2549 รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศ
29 รางวัลเกียรติยศ
30 พ.ศ.2554 รางวัลหนึ่งแสนครูดี
31 พ.ศ.2553 รางวัลสุดยอดผู้บริหารที่มีความเข็มแข็งแบบยั่งยืน มูลนิธิครูกาญจนบุรี
32 พ.ศ.2553 รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา สกสค.
33 พ.ศ.2551 รางวัลผู้บริหารรักการอ่านระดับยอดเยี่ยม
34 พ.ศ.2549 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
35 พ.ศ.2548 รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
36 พ.ศ.2548 รางวัลเข้มเชิดชูเกียรติ
37 พ.ศ.2546 รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวรการเรียนรู้ (Teacher Awards)
38 พ.ศ.2545 รางวัลผู้บริหารดีเด่น(เข็มทองคำ)มูลนิธิครูกาญจนบุรี
39 พ.ศ.2544-2545 รางวัลผู้บริหารดีเด่นคุรุสภา