คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบรรจง ปิ่นปฐม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0940070948
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
3/164 หมู่3 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนุบรี 71120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูนครปฐม
ปริญญาโท (กศ.ม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กันยายน 2530 ร.ร.บ้านหนองปรือ อาจารย์ 1
1 พฤษภาคม 2542 ร.ร.บ้านบึงวิทยา อาจารย์ใหญ่
1 ตุลาคม 2544 ร.ร.บ้านบึงวิทยา ผู้อำนวยการ
16 พฤศจิกายน 2546 ร.ร.วัดตะคร้ำเอน ผู้อำนวยการ
29 กันยายน 2554 ร.ร.วัดตะคร้ำเอน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
5 พฟศจิกายน 2558 ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ความสำเร็จด้านการบริหารงาน
2 พ.ศ.2556 รางวัลสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจากกรมการขนส่ง
3 พ.ศ.2555 รางวัลห้องสมุดโรงเรียน(ขนาดกลาง)ดีเด่น ระดับภาค
4 พ.ศ.2555 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษา ป้องกันยาเสพติด จากกระทรวงศึกษาธิการ
5 พ.ศ.2555 รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จาก สพฐ.
6 พ.ศ.2554 รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
7 พ.ศ.2553 รางวัลประกวดภูมิทัศน์ ระดับเพชร 2 ปีซ้อน
8 พ.ศ.2553 รางวัลโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตจาก ศธ.
9 พ.ศ.2553 รางวัลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ
10 พ.ศ.2553 รางวัลชนะเลิศรั้วโรงเรียนระดับดีเด่น ของ สพฐ.
11 พ.ศ.2553 รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับปฐมศึกษา
12 พ.ศ.2552 รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
13 พ.ศ.2551 รางวัลห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนประถมศึกษา
14 พ.ศ.2549 รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศ
15 รางวัลเกียรติยศ
16 พ.ศ.2554 รางวัลหนึ่งแสนครูดี
17 พ.ศ.2553 รางวัลสุดยอดผู้บริหารที่มีความเข็มแข็งแบบยั่งยืน มูลนิธิครูกาญจนบุรี
18 พ.ศ.2553 รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา สกสค.
19 พ.ศ.2551 รางวัลผู้บริหารรักการอ่านระดับยอดเยี่ยม
20 พ.ศ.2549 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
21 พ.ศ.2548 รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
22 พ.ศ.2548 รางวัลเข้มเชิดชูเกียรติ
23 พ.ศ.2546 รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวรการเรียนรู้ (Teacher Awards)
24 พ.ศ.2545 รางวัลผู้บริหารดีเด่น(เข็มทองคำ)มูลนิธิครูกาญจนบุรี
25 พ.ศ.2544-2545 รางวัลผู้บริหารดีเด่นคุรุสภา