คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางประยงค์ สันทัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0810088921
อีเมล์ : prayong921@gmail.com
ที่อยู่ :
68/3 หมู่ 1 ต.ดอนชมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยครูเพชรบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529 โรงเรียนบ้านองสิต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ครู 2
2530 โรงเรียนบ้านองสิต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1
2536 โรงเรียนบ้านองสิต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2
2545 โรงเรียนอนุบาลท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2
2546 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2
2548 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
2556 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.3 (คศ.2)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บุคลากรครูต้นแบบ สปช. ปี 2544 จาก สปช.
2 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 จาก คุรุสภา
3 ครูผู้ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษาการเรียนรู้นิทรรศการ ปี 2549 จาก จังหวัดกาญจนบุรี
4 ครูผู้สอน สปช. ดีเด่น ปี 2539 จาก กลุ่มโรงเรียนด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี