ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายนิเวศน์ ตัณฑ์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0890825797
อีเมล์ : nwt.599@hotmail.com
ที่อยู่ :
91/32 หมู่ 3 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยครูสงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11 พ.ค. 2524 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1
29 ธันวาคม 2532 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2
31 มีนาคม 2549 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
15 มิถุนายน 2549 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปี 2558 จทบ.กาญจนุบรี
2 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปี 2557 จทบ.กาญจนุบรี
3 ครูพลานามัยดีเด่น อันดับ 2 สปอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
4 ครูศิลปศึกษาดีเด่น อันดับ 3 สปอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี