ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญา ขันธโมลีกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2535 โรงเรียนวัดคุ้งองจุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2535 โรงเรียนบ้านดินโส อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ช่วยราชการ
2537 โรงเรียนวัดรางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2539 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2543 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ปี 2546 จาก คุรุสภาอำเภอท่ามะกา
2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ปี 2545 จาก คุรุสภาอำเภอท่ามะกา
3 รางวัลชนะเลิศ สื่อการสอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ปี 2545 จาก สปจ.กาญจนบุรี
4 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ปี 2544 จาก คุรุสภาอำเภอท่ามะกา
5 รางวัลชนะิเลิศ สื่อการสอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ปี 2544 จาก สปจ.กาญจนบุรี
6 รางวัลชนะิเลิศ สื่อการสอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ปี 2543 จาก สปจ.กาญจนบุรี
7 ครูดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์ ปี 2540 จาก สปจ.กาญจนบุรี