ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11 มิถุนายน 2551 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครูผู้ช่วย
11 มิถุนายน 2553 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.1
2558 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาำพดี ระดับดีเด่น ปี 2558 จาก สพฐ.
2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ปี 2558 จาก สมาคมครูอำเภอท่ามะกา
3 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 จากคุรุสภา