ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสารภี กองสิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0851861979
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
88 หมู่ 1 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 การประถมศึกษา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2527 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีษะเกษ ครู 2 ระดับ 2
2530 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีษะเกษ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2532 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2538 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 6
2545 โรงเรียนอนุบาลท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 7
2547 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
2554 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนภาษาไทยระัดับ "ดีเด่น" ปี 2555 จาก สมาคมครูอำเภอท่ามะกา
2 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 จากคุรุสภา
3 ครูผู้สอนภาษาไทยระัดับ "ดีเด่น" ปี 2550 จาก สมาคมครูอำเภอท่ามะกา
4 ครูระดับก่อนประถมศึกษาดีเด่น ปี 2542 จาก สปจ.กาญจนบุรี
5 ครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาดีเด่น ปี 2542 จาก สปอ.บ่อพลอย