ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิรมิต ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0833428517
อีเมล์ : nira.mit@hotmail.com
ที่อยู่ :
7/77 หมู่ 4 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี วิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2531 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง สปอ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อาจารย์ 1
2535 โรงเรียนบ้านพุบอน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1
2539 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2
2550 โรงเรียนประชาวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
2553 โรงเรียนประชาวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.3
2554 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 จากคุรุสภา
2 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับเหรียญทอง ปี 2550 จาก สพท.กจ.2
3 รางวัลชนะเลิศ ครูกลุ่มประสบการณ์การงานพื้นฐานอาชีพดีเด่น ปี 2547 จาก สมาคมครูอำเภอเลาขวัญ
4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ครูภาษาไทยดีเด่น ปี 2542 จาก สปอ.เลาขวัญ
5 ครูผู้สอนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ในการปฏิบัติงาน ปี 2537 จาก สปอ.เลาขวัญ