ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวชุติมา โศภิษฐ์วิศิษฎ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สุขศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
37 ถนนพันพิมพ์ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ปริญญาตรี วิชาเอกสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ(ประสานมิตร)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2524 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 -