ระดับประถมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพยอม พงศ์วรวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0861776204
อีเมล์ : nokkaten8@gmail.com
ที่อยู่ :
149/63 หมู่ 16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ(ประสานมิตร)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2527 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 63 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2533 โรงเรียนวัดหนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 6
2540 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล