ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอนงค์ เครือวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สุขศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0819449605
อีเมล์ : anong.k2525@gmail.com
ที่อยู่ :
99/6 หมู่ 2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี วิชาเอกสุขศึกษา วิทยาลัยครูนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2532 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2535 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 4
2547 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
2553 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาดีเด่น ปี 2544 จาก คุรุสภาอำเภอท่ามะกา
2 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 จากคุรุสภา
3 ครูผู้สอนดนตรีไทยระดับ "ดีเด่น" ปี 2554 จาก สมาคมครูอำเภอท่ามะกา