คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางระพีวรรณ คล้ายแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0895839897
อีเมล์ : rapeevan@hotmail.com
ที่อยู่ :
35 หมู่ 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี วิชาเอกการประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534 ปริญญาโท การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา อาจารย์ 1 ระดับ 3
2536 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา อาจารย์ 2 ระดับ 5
2546 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ครู คศ.3
2558 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award ปี 2556 จาก สพป.นม.4
2 ครูแกนนำ (Master Teacher) ปี 2554 จาก สพป.นม.4
3 ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2551 จาก สพป.นม.4
4 ครูเกียรติิยศ (Teacher Award) ปี 2545 สปช.
5 ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2540 จาก สปช.
6 รางวัลครูผู้เป็นปิยมาดุ ปี 2538 จาก สปจ.นครราชสีมา