คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุรภีพรรณ ขาวหมวก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817942078
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
10 หมู่ 9 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี วิชาเอกการประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 มกราคม 2538 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
28 สิงหาคม 2549 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 จากคุรุสภา