ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิกุลทิพย์ รุจิระยรรยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประวัติศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pikultip@gmail.com
ที่อยู่ :
3/28 หมู่ 3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี วิชาเอกประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ปทุมวัน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2527 โรงเรียนบ้านหนองขอน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2536 โรงเรียนวัดลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 7
2546 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 64
2 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 จากคุรุสภา