ระดับประถมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางประนอม ทิมพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0874052087
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
28/8 หมู่ 1 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี วิชาเอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14 พฤษภาคม 2525 โรงเรียนบ้านวังด้ง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ครู 2
1 ตุลาคม 2529 โรงเรียนบ้านวังด้ง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1
1 เมษายน 2531 โรงเรียนวัดดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1
1 ตุลาคม 2536 โรงเรียนวัดดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2
9 มิถุนายน 2543 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
1 กุมภาพันธ์ 2549 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2 ได้รับวิทยาฐานะชำนาญการ
1 ตุลาคม 2550 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 จากคุรุสภา
2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ปี 2555 จาก สมาคมครูอำเภอท่ามะกา
3 รางวัลครูสอนดี ปี 2554 จาก สำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
4 รางวัลแม่ดีเด่น "งานวันแ่ม่แห่งชาติ ปี 2552" จาก เทศบาลตำบลท่าผา
5 รางวัลชนะเลิศ การหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กนักเรียน ปี 2546 จาก สพท.กจ.2
6 รางวัลรองชนะเิลิศ อันดับที่ 2 การประกวดการเขีียนหนังสือสำหรับเด็ก ปี 2545 จาก สปอ.ท่ามะกา
7 บุคลากรครูต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ ปี 2544 จาก สปช.
8 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการสอนแบบครบวงจร ปี 2544 จาก สปอ.ท่ามะกา
9 ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น ปี 2544 จาก คุรุสภาอำเภอท่ามะกา
10 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการสอนแบบครบวงจร ปี 2543 จาก สปอ.ท่ามะกา
11 รางวัลชมเชย ครูภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ห้องเรียนตัวอย่าง ปี 2541 จาก สปจ.กาญจนบุรี
12 รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ชั้น ป.1 ปี 2541 จาก สปอ.ท่ามะกา
13 ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมดีเด่น ปี 2537 จาก คุรุุสภาอำเภอท่ามะกา
14 รางวัลแม่ตัวอย่าง ปี 2531 จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
15 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการสอน ปี 2527 จาก กลุ่มโรงเรียนหนองกุ่ม อ.บ่อพลอย