ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสยุมพร เลี่ยนเครือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0895476316
อีเมล์ : yum_lien@hotmail.com
ที่อยู่ :
55/3 หมู่ 3 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี วิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2523 โรงเรียนบ้านองสิต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ครู 2
2526 โรงเรียนวัดลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู 2
2529 โรงเรียนวัดลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1
2536 โรงเรียนวัดลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2
2549 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
2554 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2 ได้รับวิทยาฐานะชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล