ระดับประถมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวชิดชนก วันดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0815266219
อีเมล์ : jada_21@hotmail.com
ที่อยู่ :
286 หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
2555 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครูผู้ช่วย
2556 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2558 จาก สพฐ. ร่วมกับองค์กรงดเหล้า
2 ครูผู้สอนการงานอาชีพระดับดีเด่น ปี 2557 จาก สมาคมครูอำเภอท่ามะกา
3 รางวัลชมเชย โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ก้าวหน้า" ปี 2555 จาก พุทธศาสตร์สากล