[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
2543 ปริญญาตรี/ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
2558 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ศิลปกรรม(นาฏศิลป์)
2546 ปริญญาตรี/ปริญญาตรี ราชภัฏอุตรดิตถ์/สุขศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 พฤษภาคม 2536 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2539 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 มิถุนายน 2543 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 5
1เมษายน 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ตุลาคม 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 7
1 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ครู คศ.2
1กุมภาพันธ์ 2549 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ครูชำนาญการ
1เมษายน 2550 โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชะานี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2531-2563 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 ครูชำนาญการพิเศษ
1สิงหาคม 2529 โรงเรียนบ้านรามัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2542-2563 sdcfdsf desfserd
2537 โรงเรียนบ้านนาปง อาจารย์ 1
15 พฤษภาคม 2560- 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ผ่านระบบออนไลน์ งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566
2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566
3 อบรมโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPA
4 อบรมออนไลน์หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 รหัสหลักสูตร 65030 จำนวน 8 ชั่วโมง
5 E-Portfolio
6 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.๑-๓
7 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.๔-๖
8 Slot Gacor Terbaik
9 แผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ Active Learning
10 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning วิชาสังคมศึกษา
11 การจัดการเรียนรู้ Actiivw Learing
12 กล้องจุลทรรศน์
13 E-Portfolio
14 E-PORTFOLIO
15 E-Portfolio
16 E-portfolio
17 E-Portfolio
18 ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (รหัสหลักสูตร 64099)
19 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำ
20 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำ
21 ชื่อผลงาน (นวัตกรรม/Best Practice) รายงานการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ครูไตรรัตน์ นานอก ปีการศึกษา 2564
22 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม.2 ครูไตรรัตน์ นานอก ปีการศึกษา 2564
23 แบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูไตรรัตน์ นานอก ปีการศึกษา 2564
24 นิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย
25 SAR เทอม 2 ปี 2564 ครูประทุมพร เคนหวด
26 SAR2564
27 ภาพประกอบ 2564
28 SAR ธนาวัฒน์ ชนะมาร ปี 2564
29 SAR 2 64 นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
30 SAR 1 - 64 นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
31 รางวัลเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม
32 Gagak terbaik
33 Gagak hensem
34 ผ่านการคัดเลือก ระดับดีเด่น กิจกรรมการประกวดการจัดห้องเรียน
35 กิจกรรมการประกวดแข่งขันการจัดสื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2
36 โครงการเครื่อข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
37 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน ระดับ อายุ 7-12 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
38 โครงการเครื่อข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
39 กิจกรรมการประกวดแข่งขันการจัดสื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2
40 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภททีมหญิง ในกลุ่มการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7(จังหวัดนครศรีธรรมราช)
41 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสีบุคคลออทิสติก ระดับอายุ 8-12 ปี
42 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
43 ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ วันที่ 22 กันยายยน 2564
44 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563
45 6. ครู ผู้ผ่านการคัดเลือกและรับทุนจาก สพฐ.ให้ไปฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ(Enhancing English Teaching through Best Practices) ณ สหรัฐอเมริกา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 22 เมษายน-24 พฤษภาคม 2554
46 5. ได้รับรางวัล ครูสอนดี ประจำปีการศึกษา 2555
47 4. ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556
48 3. ครู ผู้ได้รับทุนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ(Thailand TESOL) จากสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสถานทูตอเมริกาประจำปีการศึกษา 2559
49 2. ครู ผุ็ปฏิบัติหน้าที่เอเอฟเอสที่ได้รับทุน ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครเอเอฟเอส ด้านการสอน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 8-28 ตุลาคม 2559
50 วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
51 เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ชุมทางทุ่งสงวิชาการ
52 เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ
53 เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
54 ผู้ฝึกสอน / กรรมการตัดสิน Volleyball
55 วิจัยในชั้นเรียน ครูจันทร์เพ็ญ พวงสมบัติ ปีการศึกษา 2563
56 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
57 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
58 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
59 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
60 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
61 คำเหล่านี้พี่ ป.๖ ควรรู้
62 PLC นางสาววัชราพรรณ์ สอนจินซือ ประจำปีการศึกษา 2563
63 PLC นางสาวคณิตา ซากัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
64 วิจัยในชั้นเรียน ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2563
65 PLC ปีการศึกษา 2563
66 PLC ปีการศึกษา 2563
67 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ปีการศึกษา 2563
68 SAR นางสาวพรทิพย์ พันธุ์ยางน้อย ปีการศึกษา 2563
69 SAR นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ ปีการศึกษา 1/2563
70 วิจัยในชั้นเรียน ปี 2563
71 แผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูจิราภรณ์ ศรีบุรี ปีการศึกษา 2563
72 แผนการจัดการเรียนรู้ ปี 2563
73 Google classroom ปี2563
74 ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รายวิชาภาษาอังกฤษ
75 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมEV3
76 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
77 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
78 รางวัลครูผู้อุทิศตนเพื่อศิษย์
79 ประกาศนียบัตร แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ตำบลแม่น้ำคู้
80 รางวัลครูดีในดวงใจ
81 รางวัล หนึ่งแสนครูดี
82
83 ได้รับรางวัล "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา"
84 เป็นครูดีเด่น ในโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านไร่
85 รางวัลแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 - 4
86 เป็นครูดีเด่น ในโครงการ ของสมาคมครูจังหวัดอุทัยธานี
87 ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 - 4
88 วิจัยในชั้นเรียน นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ พ.ศ. 2562
89 แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
90 PLC นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชต ปีการศึกษา 2562
91 SAR นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
92 PLC ครูทองจันทร์ สลักคำ ปีการศึกษา 2562
93 PLC ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2562
94 SAR ครูชารดา ปัญญาพิม ปีการศึกษา 2562
95 Google Classroom ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2563
96 แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2562
97 SAR ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2562
98 google classroom นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
99 แผนการจัดการเรียนรู้ พ22103 กรีฑา นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
100 วิจัยในชั้นเรียน นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
101 PLC นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
102 SAR นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
103 Google Classroom ครูภัทรวรรณ ไวสาหลง ปีการศึกษา 2563
104 PLC นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2562
105 SAR นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2562
106 Google classroom นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2563
107 แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning นางเดือญเพ็ญ สังข์งาม ปีการศึกษา 2562
108 แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning ครูวาสนา สำราญรมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
109 วิจัยในชั้นเรียน นางวาสนา สำราญรมย์ ปี 2562
110 วิจัยในชั้นเรียน นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม พ.ศ. 2562
111 วิจัยในชั้นเรียน
112 PLC (Professional Learning Community)
113 Google Classroom
114 SAR ครูภัทรวรรณ ไวสาหลง ปีการศึกษา 2562
115 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 13 กรกฎาคม 2563
116 ครูครับ เว็ปเข้าได้ ไม่ต้อง login
117 dasdasd
118 สื่อประเภท Online โดยใช้ Power Point ประกอบในการเรียนการสอน และจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง ปฐมนิเทศ 1-2
119 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิ.ย.63
120 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
121 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
122 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
123 วิธีพับกล่องนม2
124 วิธีพับกล่องนม1
125 ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3
126 in recognition of the accomplishment of the online learning and testing on Basic English Test in Mathematics Knowledge total test score is 85% certify by Anuban Suphanburi School
127 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
128 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
129 รายงานผลการจัดกิจกรรม PLC(Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2562
130 หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม " Interactive Participative Learning Through Action "
131
132 การศึกษาวิจัยการปลูกพื๙ข้าวไร่ "กรณีศึกษาบ้านนาปง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย"
133
134 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรฺโลกทั้งระบบ (Earth Science System : ESS) ร่วมกับโครงการGLOBE สสวท.และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง
135 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนเชื้อสายจีนฮ่ออพยพกับนักเรียนทั่วไป : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
136 การศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลิง ณ วัดถ้ำปลา ตามโครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พฤษภาคม 2551)
137 งานวิจัย " น้ำบาดาลแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำปลา" โครงการผู้พิทักษ์น้ำบาดาล 2551ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
138 Young Teacher Awards 2019
139 in recognition of the accomplishment of the online learning and testing on "English Vocabulary of COVID-19" total test score is 95% certify by Secondary Education Service Area Office 32
140 ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
141 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
142 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
143 หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
144 แบบฝึกทักษะ classroom
145 ใบงานที่๔
146 ใบงานที่๔
147 ใบงานที่๔
148 บทคัดย่อ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่องเมทริกซ์
149 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
150 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ประชาคมอาเซียน
151 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา เรื่อง ไปเที่ยวปะทิว
152 SAR
153 ทดลอง
154 ทดลองส่งข้อมูล