ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปองคุณ พวงปัญญา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0906604107
อีเมล์ : jackjackjack191@hotmail.com
ที่อยู่ :
ภูมิลำเนา 126 หมู่1 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 ที่อยู่ปัจจุบัน 1/11 หมู่1 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนประชามงคล ครูอัตราจ้าง
2559 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล