ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายภูทัด จันทร์พัชรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0631359567
อีเมล์ : phutad2443@gmail.com
ที่อยู่ :
228/3 ม.5 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนุบรี 71170
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2554 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม.9 พนักงานราชการ
2560 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2559 จากคุรุสภา