ระดับประถมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกิตติยา รักงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0985185758
อีเมล์ : nisarakngam@gmail.com
ที่อยู่ :
10/1 หมู่4 ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาไทย (ศศบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545-2554 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม ครูเอกชน
2554-2557 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูผู้ช่วย
2560 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ครู ค.ศ.1
2557-2559 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร" ครู ค.ศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล