ระดับประถมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริกาญจนาดา คงนานดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0928172314
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านห้วยกบ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ครูอัตราจ้าง
พ.ศ.2560 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลคะแนนพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ O-NET สูงสุดอันดับที่ 2ตามโครงการพัฒนาระดับคุณภาพการเรียน