ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0912265909
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
88 ม.2 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2542 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2
พ.ศ.2544 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพนมทวนชนูปภัมถ์
พ.ศ.2548 ปวช. วิทยาลัยอาชีวกาญจนบุรี
พ.ศ.2550 ปวส วิทยาลัยอาชีวกาญจนบุรี
พ.ศ.2552 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2553 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครูอัตราจ้าง
พ.ศ.2554 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
พ.ศ.2560 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentstion) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2558
2 วิทยากรการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT สพป.กจ เขต2
3 ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัลเหรียญเงิน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมฯ
4 ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัลเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมฯ
5 ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัลเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมฯ