ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุเมธ สฐาปัญณกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0824966900
อีเมล์ : sumate6900@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)
2546 ม.3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2549 ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2557 ปริญญาตรีดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2557-2560 โรงเรียนบำรุงวิทยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ครูผู้สอน
พ.ศ.2561 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล