ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0925793957
อีเมล์ : jc.nattapong@gmail.com
ที่อยู่ :
41/1 ม.5 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ประถมศึกษาช้ันปีที่6 โรงเรียนธีรศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559-2561 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ครูอัตราจ้าง
2561 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560