บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ณัฐกานต์ อริญชยา
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0988878614
อีเมล์ : ning_arin@outlook.co.th
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบล หนองกระทุ่ม อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี 72120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล