ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกวิสรา วัดจินดา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0927305153
อีเมล์ : Ploykewsiri@gmail.com
ที่อยู่ :
299/33 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี71000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล