ระดับประถมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอภินันท์ มณีวรรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 061-3761701
อีเมล์ : Boom.aphinan@gmail.com
ที่อยู่ :
208/1 หมู่ 3 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลครูผู้สอนเกมสร้างสรรค์ ช่วงชั้นประถมศึกษา เหรียญเงินระดับประเทศ