คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอิทธิกร อินต๊ะปัญญา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0922529290
อีเมล์ : ittikorninta29@gmail.com
ที่อยู่ :
48/11 ม.9 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูเพชรบุรี
ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กันยายน 2530 ร.ร. บ้านลำอีซู ครู 2 ระดับ 2
1 กันยายน 2532 ร.ร. บ้านลำอีซู อาจารย์ 1
1 ตุลาคม 2538 ร.ร. บ้านลำอีซู อาจารย์ 2
1 ตุลาคม 2540 ร.ร. วัดพระแท่นดงรัง อาจารย์ 2
24 ธันวาคม 2547 ร.ร. วัดพระแท่นดงรัง ครู คศ. 2
21 กรกฎาคม 2549 ร.ร. อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ครู คศ. 2
15 มกราคม 2561 ร.ร. อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ครู คศ. 3
2 ตุลาคม 2561 ร.ร. วัดคร้อพนัน ครู คศ. 3
25 กันยายน 2563 ร.ร. อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 พ.ศ. 2532 เกียรติบัตร “ครูผู้สอนระดับดีเด่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2”
2 พ.ศ. 2536 วุฒิบัตร “ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1”
3 พ.ศ. 2552 เกียรติบัตร “ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีเด่น”
4 พ.ศ. 2553 เกียรติบัตร “ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดีเด่น”
5 พ.ศ. 2554 รางวัล ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้
6 พ.ศ. 2555 รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”
7 พ.ศ. 2555 รางวัล สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก
8 พ.ศ. 2555 เกียรติบัตรทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำพัฒนา “เด็กดีศรีกาญจน์ 2”
9 พ.ศ. 2556 เกียรติบัตร “ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดีเด่น”
10 พ.ศ. 2559 รางวัลเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข”
11 พ.ศ. 2560 รางวัลครูผู้สอนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
12 พ.ศ. 2562 รางวัลครูผู้สอนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
13 พ.ศ. 2564 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยมโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ บ้านนักเรียน)
14 พ.ศ. 2564 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)