คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปณภัช ปัทมาธนาโชติ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 065-5536613
อีเมล์ : panapatch2335@gmail.com
ที่อยู่ :
222/9 ซ.20 มิถุนา แยก5 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี (ค.บ.) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม / การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาโท (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
20 มีนาคม 2556 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า ครูผู้ช่วย
15 ตุลาคม 2558 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ครู
1 เมษายน 2562 โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ ครูชำนาญการ
25 กันยายน 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 พ.ศ. 2565 ใบประกาศเกียรติคุณ ครูแกนนำรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงเรียนสู่ชุมชน ในโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)
2 พ.ศ. 2565 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 301- 1,500 คน
3 พ.ศ. 2565 รางวัลด้านการบริหารจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (ผู้บริหาร) รองชนะเลิศอันดับ 1 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
4 พ.ศ.2564 โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ “รองผู้อำนวยการดีเด่น” จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
5 พ.ศ. 2564 รางวัลแนวปฏิบัติดีเด่น (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย จาก สปพ.กาญจนบุรี เขต 2
6 พ.ศ. 2564 โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ “กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น” จากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
7 พ.ศ. 2564 โล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 พ.ศ.2564 โล่รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน) ชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9 พ.ศ.2564 โล่รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานที่โรงเรียน) ชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10 พ.ศ.2564 ใบประกาศเกียรติคุณ ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท