คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปณภัช ปัทมาธนาโชติ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 065-5536613
อีเมล์ : panapatch2335@gmail.com
ที่อยู่ :
222/9 ซ.20 มิถุนา แยก5 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี(ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
20 มีนาคม 2556 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า ครูผู้ช่วย
9 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ ครูชำนาญการ
25 กันยายน 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล