ระดับประถมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมฤดี ยิ้มพลาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0631933448
อีเมล์ : smartit317@gmail.com
ที่อยู่ :
30/15 ม.4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม/ภาษาไทย
2554 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธน/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ครูผู้ช่วย
2554 โรงเรียนสำนักคร้อ อ.ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี ครูผู้ช่วย
2555 โรงเรียนสำนักคร้อ คศ.1
2559 โรงเรียนสำนักคร้อ คศ.2
2562 โรงเรียนสำนักคร้อ คศ.3
2564 ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล