ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นางมรกต ชมชื่น
ครู คศ.2
หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เบอร์โทร : 0822924226
อีเมล์ : po-ly@hotmail.com

นางโสภา คำนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0839039626

นางสาวนิรมิต ศิริรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0833428517
อีเมล์ : nira.mit@hotmail.com

นางภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์
ครู คศ.2

นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวกิตติยา รักงาม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0985185758
อีเมล์ : nisarakngam@gmail.com

นายสุเมธ สฐาปัญณกุล
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0824966900
อีเมล์ : sumate6900@gmail.com

นางกวิสรา วัดจินดา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0927305153
อีเมล์ : Ploykewsiri@gmail.com

นางสาวนัฏฐา แก้วประไพ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0989544225
อีเมล์ : aaaaaa_a_@hotmail. com

นายอภินันท์ มณีวรรณ์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 061-3761701
อีเมล์ : Boom.aphinan@gmail.com

นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 086-1651591
อีเมล์ : satid14051987@gmail.com

นายกิตติพัทธ์ ทำของดี
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0827608781
อีเมล์ : Kittipat.tha@crru.ac.th

นางสาวเมธินี รอดประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 061-5528494
อีเมล์ : methinee160739@gmail.com

นางสาวเพ็ญพิชชา กล่อมเกล็ด
ครูผู้ช่วย