ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นางมรกต ชมชื่น
ครู คศ.2
หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นางสารภี กองสิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอนงค์ เครือวัลย์
ครู คศ.3

นางโสภา คำนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนิรมิต ศิริรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์
ครู คศ.1

นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา กสิวัฒนาวุฒิ
ครู คศ.1

นางสาววิลัยพร รัตนอารีกุล
ครู คศ.1

นายสุเมธ สฐาปัญณกุล
ครูผู้ช่วย

นางกวิสรา วัดจินดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัฏฐา แก้วประไพ
ครูผู้ช่วย

นายอภินันท์ มณีวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย