ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นางมรกต ชมชื่น
ครู คศ.1
หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นางสารภี กองสิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชุติมา โศภิษฐ์วิศิษฎ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอนงค์ เครือวัลย์
ครู คศ.3

นางโสภา คำนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาววิลัยพร ไผ่ป้อง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิรมิต ศิริรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวสุพัตรา กสิวัฒนาวุฒิ
ครูผู้ช่วย

นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ
ครู คศ.1