ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นางมรกต ชมชื่น
ครู คศ.2
หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นางโสภา คำนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนิรมิต ศิริรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์
ครู คศ.1

นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวกิตติยา รักงาม
ครู คศ.1

นายสุเมธ สฐาปัญณกุล
ครู คศ.1

นางกวิสรา วัดจินดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัฏฐา แก้วประไพ
ครูผู้ช่วย

นายอภินันท์ มณีวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นายกิตติพัทธ์ ทำของดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธินี รอดประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญพิชชา กล่อมเกล็ด
ครูผู้ช่วย