ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 10 ตุลาคม 2537
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ( แบบคลส. 2 ชั้น) สร้าง 10 ตุลาคม 2537 งบประมาณ
คณะกรรมการโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันบริจาค
 
โครงสร้าง
1. หลังคากระเบื้องลอนใหญ่สีขาว 2. ประตูกระจก
3. ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ด 4. พื้น ค.ส.ล.หินขัด
5. โครงหลังคาเหล็ก 6. ฝาคอนกรีต
7. หน้าต่างกระจกอาลูมิเนียม 8. บันได ค.ส.ล.