บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

นายวีรศรุต พลนิรันดร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายจีรศักดิ์ นาคน้อย
ลูกจ้างประจำ

นายศิริโรจน์ สิตไทย
พนักงานบริการ

นางสาวปวีณ์ธิดา พะณะงาม

นายตะวัน จันทร์สุภาวงษ์

นางสาวหทัยกาญ สมบัติ

นายพัฒนะวิษณ์ุ วอนเพียร