บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

นายวีรศรุต พลนิรันดร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายจีรศักดิ์ นาคน้อย
ลูกจ้างประจำ

นายศิริโรจน์ สิตไทย
พนักงานบริการ

นางสาวสิริมา เปียสุวรรณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ณัฐกานต์ อริญชยา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู