บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

นายวีรศรุต พลนิรันดร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายจีรศักดิ์ นาคน้อย
ลูกจ้างประจำ

นายศิริโรจน์ สิตไทย
พนักงานบริการ

นางสาวกนกพร สมพงษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาววันนิสา ตะก้อง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายไพศาล แท่นทองคำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กฤษปกร ศรีชุ่ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู