ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางวนิดา ทองสุขใส
ครู คศ.2
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางพิกุลทิพย์ รุจิระยรรยง
ครู คศ.2

นางสาวกัญญา ขันธโมลีกุล
ครู คศ.3

นางสาวนิภา มหาโชติ
ครู คศ.2

นางรุ่งฟ้า พวงปัญญา
ครู คศ.1

นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงศา
ครู คศ.1

นางสาววิลัยพร รัตนอารีกุล
ครู คศ.1

นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์
ครู คศ.1

นายพงศกร แว่นแก้ว
ครู คศ.1

นายชัยวัฒน์ แสงทอง
ครู คศ.1

นายจิรายุ ปิยภัณฑ์
ครู คศ.1

นางสาวอรชา จิวพ่วง
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวรา เที่ยงธรรม
ครู คศ.1

นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย
ครู คศ.1

นางสาวธันย์ชนก ศรีโยธา
ครู คศ.1

นางสาวพรพนา ธุระศรี
ครู คศ.1

นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง
ครู คศ.1

นายกำชัย ยุกติชาติ
ครู คศ.1

นางสาวจรรยา ชมภู
ครูผู้ช่วย

วินัย​ วงษ์กล่อม
ครูผู้ช่วย

นางสาวโสภิตานนต์​ ฉิมอ้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรัฐติกาล พนมชัยสว่าง
ครูผู้ช่วย