ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางวนิดา ทองสุขใส
ครู คศ.2
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0817638374
อีเมล์ : wanida111liw@gmail.com

นางพิกุลทิพย์ รุจิระยรรยง
ครู คศ.2
อีเมล์ : pikultip@gmail.com

นางสาวกัญญา ขันธโมลีกุล
ครู คศ.3

นางสาวนิภา มหาโชติ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0861681252
อีเมล์ : koonipa@gmail.com

นางรุ่งฟ้า พวงปัญญา
ครู คศ.1

นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงศา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0845935700
อีเมล์ : tawat_palm@hotmail.co.th

นางสาววิลัยพร รัตนอารีกุล
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 091-6983605

นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0912265909

นายพงศกร แว่นแก้ว
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0902458795
อีเมล์ : domepow@gmail.com

นายชัยวัฒน์ แสงทอง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 091-1259494
อีเมล์ : phaisupernova@gmail.com

นายจิรายุ ปิยภัณฑ์
ครู คศ.1

นางสาวอรชา จิวพ่วง
ครู คศ.1
อีเมล์ : beaw_@hotmail.com

นางสาวณัฐวรา เที่ยงธรรม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0616697271
อีเมล์ : natwara2205@gmail.com

นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0925793957
อีเมล์ : jc.nattapong@gmail.com

นางสาวธันย์ชนก ศรีโยธา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0972988795
อีเมล์ : luhan_sehun7@hotmail.com

นางสาวพรพนา ธุระศรี
ครู คศ.1
อีเมล์ : ่ีิ่ีิjubjub_2020@hotmail.com

นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0811731730
อีเมล์ : playmaker_me14@hotmail.com

นายกำชัย ยุกติชาติ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0922823771
อีเมล์ : ิbankklabel@gmail.com

นางสาวจรรยา ชมภู
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0888823135
อีเมล์ : chocolate_nana@hotmail.com

วินัย​ วงษ์กล่อม
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0858085356​
อีเมล์ : sirdantae@gmail.com

นางสาวโสภิตานนต์​ ฉิมอ้อย
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0970205107
อีเมล์ : Jaoying0737@gmail.com

นางสาวจิรัฐติกาล พนมชัยสว่าง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0995455285
อีเมล์ : jajaohm@gmail.com