ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางวนิดา ทองสุขใส
ครู คศ.2
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสยุมพร เลี่ยนเครือ
ครู คศ.3

นางพิกุลทิพย์ รุจิระยรรยง
ครู คศ.2

นางสาวกัญญา ขันธโมลีกุล
ครู คศ.3

นางสาวนิภา มหาโชติ
ครู คศ.2

นางประภาศิริ จุลกิจวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายศุภชัย สาลี
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งฟ้า คำนึงชาติ
ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงศา
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐฐา บุญแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นายพงศกร แว่นแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายชัยวัฒน์ แสงทอง
ครูผู้ช่วย

นายสุเมธ สฐาปัญณกุล
ครูผู้ช่วย

นายจิรายุ ปิยภัณฑ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรชา จิวพ่วง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐวรา เที่ยงธรรม
ครูผู้ช่วย