ระดับประถมศึกษาตอนต้น

นางสาวสุนีย์พร ว่องไวอมรเวช
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนต้น
เบอร์โทร : 0861753467
อีเมล์ : deanine@hotmail.com

นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0813654123
อีเมล์ : yingyai_ka55@hotmail.com

นางสาวชิดชนก วันดี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0815266219
อีเมล์ : jada_21@hotmail.com

นางสาวศรุดา วีระสมัย
ครู คศ.1

นางสาวณัฐนันท์ แสงช้าง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0640081175
อีเมล์ : Nutty.ty.19@gmail.com

นางสาวทิพย์พาพร สังคุ้ม
ครู คศ.1

นางสาวสมฤดี ยิ้มพลาย
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0631933448
อีเมล์ : smartit317@gmail.com

นางสาวพัชราพรรณ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0851895149