ระดับประถมศึกษาตอนต้น

นางสาวสุนีย์พร ว่องไวอมรเวช
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนต้น

นางประนอม ทิมพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพยอม พงศ์วรวัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวชิดชนก วันดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชรัญญา เจริญเดช
ครูผู้ช่วย

สิริกาญจนาดา คงนานดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรุดา วีระสมัย
ครู คศ.1

นางสาวณัฐนันท์ แสงช้าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิสา จันทร์โสม

นางสาวพิพาพร สังคุ้ม
ครูผู้ช่วย