ระดับประถมศึกษาตอนต้น

นางสาวสุนีย์พร ว่องไวอมรเวช
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนต้น

นางประนอม ทิมพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์
ครู คศ.2

นางสาวชิดชนก วันดี
ครู คศ.2

นางสาวศรุดา วีระสมัย
ครู คศ.1

นางสาวชรัญญา เจริญเดช
ครู คศ.1

นางสาวสิริกาญจนาดา คงนานดี
ครู คศ.1

นางสาวณัฐนันท์ แสงช้าง
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์พาพร สังคุ้ม
ครู คศ.1

นางสาวสมฤดี ยิ้มพลาย
ครู คศ.3