ระดับประถมศึกษาตอนต้น

นางสาวสุนีย์พร ว่องไวอมรเวช
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนต้น

นางอนงค์ เครือวัลย์
ครู คศ.3

นางประนอม ทิมพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์
ครู คศ.2

นางสาวชิดชนก วันดี
ครู คศ.2

นางสาวศรุดา วีระสมัย
ครู คศ.1

นางสาวชรัญญา เจริญเดช
ครู คศ.1

นางสาวสิริกาญจนาดา คงนานดี
ครู คศ.1

นางสาวณัฐนันท์ แสงช้าง
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์พาพร สังคุ้ม
ครู คศ.1