ปฐมวัย

นางระพีวรรณ คล้ายแดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางดวงพร อ่อนละมัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางประยงค์ สันทัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางลัดดา รักงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวสุรภีพรรณ ขาวหมวก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวทิพวัลย์ กิมน้อย
ครู คศ.1

นางสาววิมลพรรณ ผลเกิด
ครู คศ.1