คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางระพีวรรณ คล้ายแดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0895839897
อีเมล์ : rapeevan@hotmail.com

นางดวงพร อ่อนละมัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0982575226

นางประยงค์ สันทัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 0810088921
อีเมล์ : prayong921@gmail.com

นางลัดดา รักงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0899110503

นางสาวสุรภีพรรณ ขาวหมวก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0817942078

นางสาวทิพวัลย์ กิมน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0985468339
อีเมล์ : lomasine36@gmail.com

นางสาววิมลพรรณ ผลเกิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0861642256
อีเมล์ : aundawia@gmail.com