ปฐมวัย

นางระพีวรรณ คล้ายแดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางดวงพร อ่อนละมัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางประยงค์ สันทัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางลัดดา รักงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวสุรภีพรรณ ขาวหมวก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวทิพวัลย์ กิมน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาววิมลพรรณ ผลเกิด
ครูผู้ช่วย