ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไม้หลังแรก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 20 มิถุนายน 2516
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียนไม้ (แบบ 004 ขนาด 8 ห้องเรียน) สร้าง 20 มิถุนายน 2516
แม่ละม้าย  ยอดสกุลมอบที่ดิน 2 งานเศษ
 
โครงสร้าง
1. หลังคากระเบื้องลอนคู่เล็กสีขาว 2. ประตูไม้
3. ฝ้าเพดานกระเบื้องอัด 4. พื้นไม้
5. โครงหลังคาไม้ 6. ฝาไม้
7. หน้าต่างไม้ 8. บันไดคอนกรีต