ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี พ.ศ. 2520
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียนอนุบาล (แบบ 004 ขนาด 10 ห้องเรียน) สร้าง ปี พ.ศ. 2520
เจ้าอาวาสวัดลูกแกบริจาคที่ดิน
 
โครงสร้าง
1. หลังคากระเบื้องลอนคู่เล็กสีดา 2. ประตูไม้
3. ฝ้าเพดานกระเบื้องอัด 4. พื้นคอนกรีต
5. โครงหลังคาเหล็ก 6. ฝาคอนกรีต
7. หน้าต่างไม้ 8. บันไดคอนกรีต