ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไม้ชั้นเดียว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 20 มิถุนายน 2516
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารไม้ชั้นเดียว สร้าง 20 มิถุนายน 2516
โครงสร้าง
1. หลังคากระเบื้อง 2. ประตูไม้
3. ฝ้าเพดานกระเบื้องอัด 4. พื้นคอนกรีต
6. ฝาก่ออิฐถือปูนฉาบเรียบ 5. โครงหลังคาไม้
7. หน้าต่างไม้