ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชาติชาย ฉัตรทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0861669763
อีเมล์ : nui_chatthong@hotmail.com
ที่อยู่ :
71/5 หมู่ 4 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี วิชาเอกเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ครูผู้ช่วย
2554 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ครู คศ.1
2555 โรงเรียนนิวิธราษฎร์อุปถัมภ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.1
2558 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูสอนดี ปี 2556 จาก สพม.8
2 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 จาก คุรุสภา