ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัญชลี เจริญสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0991244614
อีเมล์ : phung_95@hotmail.com
ที่อยู่ :
1/6 หมู่ 4 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี วิชาเอกชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
26 มกราคม 2555 โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา สพม.เขต 8 ครูผู้ช่วย
6 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนดีเด่น ประจำีปี 2558 จาก สพม. เขต 8