ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางโสภา คำนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ : 0839039626
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
105 หมู่ 6 ต.ลุาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2546 โรงเรียนสุเหร่านาตับ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2550 โรงเรียนบ้านวังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.1
2553 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.1
2558 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ "ดีเด่น" ปี 2558 จากชมรมครูอำเภอท่ามะกา
2 รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประภทผู้สอน ปี 2557 จาก สพป.กจ.2
3 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 จากคุรุสภา
4 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ "ดีเด่น" ปี 2555 จากชมรมครูอำเภอห้วยกระเจา
5 ครูผู้สอนดีเด่น จากชมรมครูอำเภอห้วยกระเจา