คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางดวงพร อ่อนละมัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสหกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0982575226
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
34/4 หมู่ 6 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี วิชาเอกการสหกรณ์ วิทยาลัยครูนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
9 กันยายน 2534 โรงเรีนบ้านหนองหวาย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
9 ธันวาคม 2537 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สปก.ด่านมะขามเตี้ย สปจ.กาญจนบุร อาจารย์ 1 ระดับ 4
1มิถุนายน 2544 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 เมษายน 2545 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 6
28 สิงหาคม 2545 โรงเรียนอนุบาลท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ตุลาคม 546 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 เมษายน 2547 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 7
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
ธันวาคม 2553 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 จากคุรุสภา
2 ครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ปี 2555 จาก สพป.กจ.2