คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางลัดดา รักงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0899110503
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
53 หมู่ 3 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ปริญญาตรี วิชาเอกการประถมศึกษา สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30 มิถุนายน 2541 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลี่ยน อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2544 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลี่ยน อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 เมษายน 2547 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลี่ยน อาจารย์ 1 ระดับ 5
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลี่ยน ครู คศ.1
1 พฤศจิกายน 2551 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลี่ยน ครู คศ.2
1 เมษายน 2552 โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
14 มิถุนายน 2554 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 จากคุรุสภา
2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดสื่อการเรียนการสอนแบบครบวงจร กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา จาก สปจ.กาญจนบุรี
3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการเรียนการสอนแบบครบวงจร กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา จาก สปอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี